Nộp tiền sử dụng đất tại nhà tập thể xí nghiệp khi đất được thu hồi: Hỏi về quy định nộp tiền sử dụng đất tại nhà tập thể xí nghiệp khi đất được thu hồi.

Việc nộp tiền sử dụng đất tại nhà tập thể xí nghiệp khi thu hồi đất là quy trình mà các cư dân cần tuân thủ. Khi đất của xí nghiệp được thu hồi, cư dân sẽ phải nộp tiền thuê sử dụng đất đến cơ quan quản lý đất đai. Điều này đảm bảo quyền lợi của cả người dùng cuối và chính phủ, đồng thời giúp quản lý tốt hơn việc sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Tôi có 1 căn nhà tập thể diện tích 30m2 đã mua của nhà máy nơi tôi làm việc từ năm 1992 và sống ổn định đến nay. Giờ Nhà nước thông báo sẽ làm đường và sẽ thu hồi đất đi qua nhà tôi. 

Nhà nước có thông báo sẽ cấp tái định cư cho nhà tôi 1 mảnh đất mới diện tích 100m2 và sẽ đền bù phần tài sản trên đất thu hồi. Đồng thời xác định giá nộp tiền sử dụng đất chỗ 100M2 như sau: 30m2 theo giá hóa giá của nhà nước + 45m2 theo giá nhà cơi nới thêm + 25m2 sẽ nhân với giá 8tr5/1m2 theo định giá hiện tại của nhà nước.

Xin hỏi, việc quy định như thế có đúng pháp luật không? Cảm ơn luật sư.

hunglh@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội trả lời:

Theo quy định pháp luật, đất tái định cư là đất Nhà nước cấp cho người dân để bồi thường khi bị thu hồi đất. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất mà không có chỗ ở nào khác thì được giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 86 Luật đất đai 2013 về việc bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở. Theo đó, giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do UBND cấp tỉnh quyết định.

Tại Điều 22, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 30 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định việc hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

- Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 của Nghị định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất.

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. UBND cấp tỉnh căn cứ quy mô diện tích đất ở thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp."

Theo quy định tại điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Theo đó, việc trừ khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai vào số tiền được bồi thường quy định tại Khoản 4 Điều 93 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

Đối với trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở, nhà ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định sau:

"a) Khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước nhưng đến thời điểm thu hồi đất vẫn chưa nộp;

b) Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính quy định tại Điểm a Khoản này được xác định theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Trường hợp số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đến thời điểm có quyết định thu hồi đất lớn hơn số tiền được bồi thường, hỗ trợ thì hộ gia đình, cá nhân tiếp tục được ghi nợ số tiền chênh lệch đó; nếu hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư thì sau khi trừ số tiền bồi thường, hỗ trợ vào số tiền để được giao đất ở, mua nhà ở tại nơi tái định cư mà số tiền còn lại nhỏ hơn số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì hộ gia đình, cá nhân tiếp tục được ghi nợ số tiền chênh lệch đó;

c) Tiền được bồi thường để trừ vào số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính gồm tiền được bồi thường về đất, tiền được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có). Không trừ các khoản tiền được bồi thường chi phí di chuyển, bồi thường thiệt hại về tài sản, bồi thường do ngừng sản xuất kinh doanh và các khoản tiền được hỗ trợ vào khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai."

- Trường hợp tiền bồi thường về đất lớn hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tại khu tái định cư thì người tái định cư được nhận phần chênh lệch đó;

- Trường hợp tiền bồi thường về đất nhỏ hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tái định cư thì người được bố trí tái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Nghị định này.

Bạn có thể căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên để áp dụng cho trường hợp cụ thể của gia đình mình.

Post a Comment

Previous Post Next Post