Quyền, hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư

Hiện nay nhà chung cư được xây dựng nhiều ở các đô thị, vấn đề quản lý, sử dụng loại nhà này cũng được dư luận rất quan tâm. Xin được hỏi: Ban quản trị nhà chung cư có những quyền gì, hoạt động ra sao? Lê Minh Hải

Luật gia Bùi Tranh (Công ty Luật số 5 quốc gia, web: www.luatsuvietnam.vn) trả lời:

Luật Nhà ở 2005 quy định: "Nhà chung cư phải có ban quản trị. Ban quản trị nhà chung cư là người đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu và những người sử dụng trong quá trình sử dụng nhà chung cư.

Trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày nhà chung cư được đưa vào khai thác, sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì tổ chức hội nghị các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư (sau đây gọi là hội nghị nhà chung cư) để bầu ban quản trị. Chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung liên quan để thông qua hội nghị nhà chung cư xem xét, quyết định.

Khi chưa thành lập được ban quản trị thì chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các công việc của ban quản trị. Ban quản trị nhà chung cư gồm đại diện các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đó. Số lượng thành viên ban quản trị do hội nghị nhà chung cư quyết định. Nhiệm kỳ của ban quản trị nhà chung cư tối đa là ba năm. Ban quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số."

Ban quản trị nhà chung cư có các quyền và trách nhiệm sau đây: Xây dựng nội quy sử dụng nhà chung cư phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà chung cư theo quy định của pháp luật để trình hội nghị nhà chung cư xem xét, thông qua; lựa chọn và ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư; hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp doanh nghiệp đó không thực hiện đúng cam kết; giám sát hoạt động của doanh nghiệp quản lý nhà chung cư theo nội dung hợp đồng đã ký; thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng liên quan tới việc quản lý, sử dụng và cung cấp các dịch vụ nhà chung cư để phối hợp với các cơ quan chức năng, với tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét giải quyết; kiểm tra, theo dõi giám sát việc sử dụng, bảo hành, bảo trì nhà chung cư theo quy định; phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong nhà chung cư; thu các khoản tiền phải nộp của các chủ sở hữu nhà ở, người sử dụng và kinh phí từ việc sử dụng các phần diện tích thuộc sở hữu chung của nhà chung cư (nếu có); thanh toán kinh phí cho doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư theo hợp đồng đã ký và trả khoản tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên trong ban quản trị và các khoản chi khác theo quy định của hội nghị nhà chung cư; thực hiện các công việc khác do hội nghị nhà chung cư giao.

Post a Comment

Previous Post Next Post