Làm thế nào để xác định thời điểm kết thúc giao dịch quyền sử dụng đất?

Việc xác định thời điểm kết thúc giao dịch quyền sử dụng đất có thể được quy định theo các quy định của pháp luật và hợp đồng có liên quan. Thông thường, thời điểm này sẽ được ghi rõ trong hợp đồng và được đôi bên thỏa thuận trước khi ký kết. Khi đến thời điểm kết thúc, quyền sử dụng đất sẽ được chuyển trả hoặc gia hạn theo thỏa thuận của các bên. Điều này cũng được điều chỉnh bởi quy định của pháp luật và chính sách quản lý đất đai tại địa phương.

Xin hỏi về quy định thời điểm kết thúc giao dịch đất đai là khi nào? Ngày 18/02/2020 bên A kí hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên B, đến ngày 30/3/2020 Văn phòng đăng kí đất đai hoàn thành việc đăng kí biến động đất đai cho người nhận chuyển nhượng là bên B. Vậy, thời điểm kết thúc hành vi giao dịch về quyền sử dụng đất trường hợp này được xác định là ngày kí hợp đồng 18/02/2020 hay là ngày đăng kí biến động đất đai 30/3/2020?

Hình minh họa

Thạch Bùi (Hà Tĩnh)

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, tại điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định rõ: “Các hành vi vi phạm được xác định là đã kết thúc và thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm như sau:

a) Hành vi chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê đất trả tiền một lần, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, thuê đất trả tiền một lần, thừa kế, nhận thế chấp, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với đất không được giao dịch hoặc không đủ điều kiện giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, văn bản giao dịch đã ký; thời điểm kết thúc hành vi giao dịch về quyền sử dụng đất là thời điểm thực hiện xong các nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng hoặc văn bản đã ký kết...”

Do đó, cần căn cứ các điều khoản quy định về nghĩa vụ của các bên quy định cụ thể trong hợp đồng, các nghĩa vụ này đã được các bên thực hiện xong hay chưa.

- Trường hợp trong hợp đồng quy định rõ nghĩa vụ của 1 trong các bên phải hoàn thành, như: Nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (nộp các loại thuế, phí…) và hoàn thiện việc đăng ký biến động về đất đai thì thời điểm kết thúc hành vi giao dịch và thời điểm đã thực hiện xong việc đăng ký biến động về đất đai (30/3/2022);

- Trường hợp trong hợp đồng có các thỏa thuận khác thì thời điểm kết thúc hành vi giao dịch do các bên ghi rõ tại các điều khoản quy định về nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng trong hợp đồng giao dịch.

Post a Comment

Previous Post Next Post