"Cập nhật quy định mới về mua bán nợ của các tổ chức tín dụng"

Quy định mới nhất về hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng đã được ban hành nhằm tăng cường sự thống nhất và minh bạch trong việc giao dịch nợ. Những quy định này bao gồm cách thức đánh giá giá trị nợ, quy trình mua bán nợ, trách nhiệm của các bên liên quan và quy định về thông tin công khai. Đây là một bước tiến quan trọng để bảo vệ quyền lợi của người nợ và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành tín dụng.

Hôm nay (9/2), Thông tư 18/2022/TT-NHNN chính thức có hiệu lực và thay đổi một số nội dung về nguyên tắc mua, bán nợ của tổ chức tín dụng tại Thông tư 09/2015/TT-NHNN. Vậy, quy định mới nhất về vấn đề này ra sao?

Thông tư 18 sửa đổi, bổ sung một số quy định trong đó có quy định về phạm vi điều chỉnh. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động mua, bán nợ xấu giữa tổ chức tín dụng (TCTD) và Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); hoạt động mua, bán nợ phát sinh từ hợp đồng vay, cho vay giữa các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư quy định bên mua nợ là tổ chức, cá nhân, bao gồm: các TCTD được NHNN chấp thuận hoạt động mua nợ; tổ chức, cá nhân khác bao gồm cả tổ chức, cá nhân là người cư trú và người không cư trú.

Giá trị ghi sổ nội bảng của khoản nợ được mua bán gồm giá trị ghi sổ số dư nợ gốc, dư nợ lãi của khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến khoản nợ (nếu có) đến thời điểm mua, bán nợ đang được hạch toán nội bảng.

Về nguyên tắc mua bán nợ của TCTD, Thông tư 18/2022/TT-NHNN đã thay đổi một số nội dung về nguyên tắc mua, bán nợ của tổ chức tín dụng tại Thông tư 09/2015/TT-NHNN. Cụ thể:

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét chấp thuận hoạt động mua nợ phải có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán nợ thì không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua nợ khi được chấp thuận hoạt động mua nợ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%...

Ngoài ra, trước khi thực hiện mua, bán nợ theo quy định, TCTD phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động mua, bán nợ. Trong đó, nội dung phải quy định rõ về phân cấp thẩm quyền theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định mua, bán nợ; phương thức mua, bán nợ, phương thức thanh toán; quy trình mua, bán nợ; quy trình, phương pháp định giá khoản nợ; quy trình quản trị rủi ro đối với hoạt động mua, bán nợ.

TCTD không được cấp tín dụng cho khách hàng để mua nợ thuộc sở hữu của chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.

Bên cạnh đó, Thông tư 18 cũng quy định một số trường hợp TCTD không phải đáp ứng tỷ lệ nợ xấu dưới 3% khi mua nợ như :

- TCTD được kiểm soát đặc biệt thực hiện mua nợ đủ tiêu chuẩn;

- TCTD được kiểm soát đặc biệt thực hiện mua nợ đủ tiêu chuẩn của TCTD hỗ trợ theo phương án phục hồi;

- Ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc mua nợ đủ tiêu chuẩn của TCTD nhận chuyển giao bắt buộc… và một số trường hợp khác.

Thông tư 18/2022/TT-NHNN chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2/2023, xem chi tiết tại đây.

Post a Comment

Previous Post Next Post