Cần chuẩn bị giấy tờ gì khi muốn thay đổi số CMND, CCCD trên sổ đỏ?

Tôi muốn thay đổi số CCCD trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì theo quy định hiện nay?

Trả lời:

Hồ sơ xác nhận thay đổi CMND, CCCD trên sổ đỏ được quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, hồ sơ nộp khi xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số CMND, số thẻ CCCD, số định danh cá nhân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp (sổ đỏ) theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, gồm có:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Trường hợp thay đổi số CMND hoặc Giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ CCCD hoặc số định danh cá nhân hoặc giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân của người có tên trên sổ đỏ hoặc địa chỉ trên sổ đỏ đã cấp thì cơ quan giải quyết thủ tục có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên sổ đỏ.

Post a Comment

Previous Post Next Post