Cách nhận được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà mới là gì?

Làm thế nào để nhận được 40 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mới? Hãy tìm hiểu về Chương trình Nhà ở xã hội của Chính phủ, đây là một chương trình hỗ trợ tài chính cho người dân có thu nhập thấp để xây dựng nhà ở. Để đủ điều kiện, bạn cần có giấy tờ chứng minh thu nhập và nhờ sự hướng dẫn từ Cơ quan Nhà ở địa phương. Hãy khám phá các cơ hội tài chính này để thực hiện ước mơ sở hữu căn nhà mới.

Theo khoản 1 Điều 9 Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg, ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương tối đa bằng 40 triệu đồng/hộ gia đình đối với xây mới nhà ở và 20 triệu đồng/hộ gia đình đối với sửa chữa nhà ở. Vậy làm thế nào để các hộ gia đình nhận được sự hỗ trợ này?

Từ 15/8/2022, chính sách mới liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được chính thức áp dụng

Điều kiện và mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thông tư 46/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính, quy định rõ về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo. Theo đó, căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, khả năng cân đối ngân sách địa phương, HĐND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo từ nguồn NSNN. Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương tối đa bằng 40.000.000 đồng/hộ gia đình đối với xây mới nhà ở và 20.000.000 đồng/hộ gia đình đối với sửa chữa nhà ở theo quy định.

Điều kiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp:

+ Chưa có nhà hoặc có nhà những nhà ở không bền chắc khi có ít nhất 2 trrong 3 kết cấu chính là nền móng, khung-tường, mái làm bằng vật liệu không bền chắc.

+ Diện tích nhà ở bình quân đầu người <8m2

+ Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chính sách khác

Phương án thanh toán hỗ trợ

Dựa vào danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở và mức hỗ trợ cụ thể đã được phê duyệt; biên bản xác nhận hoàn thành theo giai đoạn xây mới hoặc sửa chữa nhà ở và biên bản xác nhận hoàn thành xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đưa vào sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, UBND xã thực hiện thanh toán như sau:

- Đối với hộ gia đình thực hiện xây dựng mới nhà ở: Hỗ trợ lần đầu 70% mức hỗ trợ xây mới nhà ở sau khi hoàn thành phần móng; 30% còn lại sau khi hộ gia đình hoàn thành công trình xây mới nhà ở;

- Đối với hộ gia đình thực hiện sửa chữa nhà ở: Hỗ trợ lần đầu 70% mức hỗ trợ sửa chữa nhà ở sau khi hộ gia đình đã hoàn thành từ 30% khối lượng công việc; 30% còn lại giải ngân sau khi hộ gia đình hoàn thành công trình sửa chữa nhà ở.

UBND cấp xã có trách nhiệm giám sát để các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng mục đích, đảm bảo chất lượng nhà ở;

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương thực hiện công khai chính sách hỗ trợ của nhà nước: danh sách hỗ trợ nhà ở, mức hỗ trợ từng hộ gia đình trước và sau khi có quyết định hỗ trợ của cấp có thẩm quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã và tại các thôn, bản theo quy định tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách đối với các cá nhân, dân cư.

Post a Comment

Previous Post Next Post