Các khoản chi bồi thường và hỗ trợ tái định cư chi tiết trong việc thu hồi đất

Các khoản chi bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất là các khoản tiền và biện pháp hỗ trợ được cung cấp cho người dân bị ảnh hưởng khi chính phủ thu hồi đất. Điều này nhằm đảm bảo sự công bằng và xây dựng hài lòng cộng đồng. Các khoản chi bồi thường và hỗ trợ tái định cư gồm tiền thỏa thuận, hỗ trợ tìm nhà mới, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nghề, để người dân có thể thích nghi sau khi phải di dời.

Thông tư số 61/2022/TT-BTC ban hành ngày 5/10 vừa qua hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Hình minh họa

Nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm:

- Chi tuyên truyền chính sách, chế độ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và vận động các đối tượng liên quan.

- Chi cho việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai; trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; đo đạc xác định diện tích thực tế các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi để thực hiện dự án (nếu có) của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm căn cứ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp phải đo đạc lại; kiểm kê số lượng nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân…

- Chi cho việc lập, thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Chi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Chi phục vụ việc hướng dẫn thực hiện, giải quyết những vướng mắc trong tổ chức thực hiện phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Chi thuê nhà làm việc, thuê và mua sắm máy móc, thiết bị để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và cơ quan thẩm định.

- Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc (bưu chính, điện thoại), xăng xe.

- Chi phí trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Chi thuê nhân công thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có).

- Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Mức chi tổ chức bồi thường, tái định cư và cưỡng chế thu hồi đất

- Đối với các nội dung chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định: Thực hiện theo quy định hiện hành.

- Đối với nhà làm việc, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và cơ quan thẩm định: Các đơn vị này có trách nhiệm bố trí, sắp xếp trong diện tích nhà làm việc, máy móc, thiết bị hiện có của mình để phục vụ hoạt động.

Nếu không bố trí được trong diện tích nhà làm việc, máy móc, thiết bị hiện có thì được thuê nhà làm việc, thuê và mua sắm máy móc, thiết bị để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Việc thuê nhà làm việc, thuê và mua sắm máy móc, thiết bị thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan.

- Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc (bưu chính, điện thoại), xăng xe: Tính theo nhu cầu thực tế của từng dự án, tiểu dự án.

- Chi phí trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thực hiện theo Hợp đồng giữa Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và đơn vị cung cấp dịch vụ.

Đơn vị cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện đúng hợp đồng đã ký và pháp luật có liên quan. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Đối với các nội dung chi không thuộc phạm vi nêu trên thì UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, báo cáo HĐND cấp tỉnh quy định mức chi cụ thể để thực hiện phù hợp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/11/2022.

Post a Comment

Previous Post Next Post