Trường học cần đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường không?

Công trình trường học cần đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường để đảm bảo sự phát triển bền vững. Qua việc áp dụng biện pháp xanh và sử dụng tài nguyên một cách có hiệu quả, trường học có thể giảm lượng thải, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ nguồn nước. Điều này không chỉ giúp trường học tiết kiệm chi phí mà còn góp phần vào việc duy trì một môi trường lành mạnh cho học sinh.

Ông Trần Mạnh Hùng (Đồng Nai) có câu hỏi liên quan đến công trình trường học có phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường nhờ hướng dẫn giải đáp.

Ảnh minh họa.

Nội dung câu hỏi như sau: Ông Trần Mạnh Hùng công tác tại Ban Quản lý dự án. Đơn vị ông đang lập hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất và hồ sơ xin giao đất đối với các dự án đầu tư trường học do đơn vị làm chủ đầu tư.

Theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường thì các công trình trường học thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo đơn vị của ông Hùng, dự án trường học không thuộc loại hình dự án sản xuất kinh doanh, dịch vụ nên không thuộc đối tượng đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Để có cơ sở trình thẩm định và triển khai các thủ tục giao đất theo quy định, ông Hùng đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn đơn vị ông thực hiện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do không có hồ sơ dự án đầu tư của dự án nên không đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể; đề nghị ông căn cứ vào tính chất và quy mô các hạng mục đầu tư của dự án, đối chiếu với quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường) để xác định dự án có thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hay không.

Về nguyên tắc, có thể xác định trường học là cơ sở dịch vụ giáo dục. Ngoài ra, đề nghị lưu ý quy định tại số thứ tự 107 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Post a Comment

Previous Post Next Post