Có thể bán lại nhà ở xã hội khi đã thanh toán đầy đủ?

Sau khi thanh toán tiền mua một căn nhà ở xã hội, chủ sở hữu có quyền bán lại căn nhà nhằm kiếm lời. Tuy nhiên, việc bán lại căn nhà ở xã hội này phụ thuộc vào quy định của pháp luật về việc chuyển nhượng căn hộ xã hội và các yêu cầu từ cơ quan chức năng do đó cần tuân thủ đúng quy định để không vi phạm pháp luật.

Tôi thuộc diện khó khăn nên được Nhà nước hỗ trợ cho mua một căn nhà ở xã hội, tháng 11/2021 tôi đã trả hết tiền mua nhà. (Thanh Lộc)

Nay đồng nghiệp của tôi (không đủ điều kiện để được mua nhà ở xã hội) ngỏ ý mua lại căn nhà đó với giá cao. Vậy tôi có được phép bán căn nhà để kiếm lời hay không?

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

Khoản 4 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014 quy định: “Bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở; trường hợp trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.”

Khoản 5 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014 quy định: “Bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau thời hạn 05 năm, kể từ khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế; trường hợp bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội quy định tại Luật này thì chỉ được bán với giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, vì bạn mới thanh toán xong tiền mua nhà ở xã hội vào tháng 11/2021 (còn trong thời hạn 05 năm) nên không được quyền bán lại nhà ở này với giá thị trường cho đối tượng không thuộc diện mua nhà ở xã hội.

Trong thời gian này nếu bạn có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý thêm, theo khoản 5 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014, đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư mà thuê mua, mua nhà ở xã hội thì được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.

Post a Comment

Previous Post Next Post