Có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Sổ đăng ký ruộng đất là tài liệu quan trọng trong quản lý ruộng đất ở Việt Nam. Tuy nhiên, Sổ đăng ký ruộng đất không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mục đích của nó là ghi chép thông tin về sở hữu, diện tích và loại đất mà người sở hữu đang sử dụng. Ghép đôi với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sổ đăng ký ruộng đất trở thành cơ sở để chứng minh quyền sử dụng đất của người sở hữu.

Trong Sổ đăng ký ruộng đất năm 1986 có 01 thửa đất ghi tên người sử dụng đất là bố tôi, nhưng lại ghi là là "tạm giao" mà không ghi là "giao chính thức".

Xin hỏi, Sổ đăng ký ruộng đất này có được coi là một trong các loại giấy tờ chứng minh bố tôi có quyền sử dụng hợp pháp thửa đất đó và có quyền chia thừa kế cho các con không? Khi bố tôi mất thì thửa đất đó có được xác định là "di sản" của bố tôi để chia thừa kế theo pháp luật không?

Hình minh họa

Hoàng (Cao Bằng)

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 quy định về trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất; trong đó có: “b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993”.

Theo đó, trường hợp có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất được lập theo đúng quy định của pháp luật tại thời kỳ năm 1986 (theo quy định tại Quyết định số 56-ĐKTK ngày 5/11/1981 của Tổng cục Quản lý ruộng đất ban hành bản quy định về thủ tục đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước) thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất.

Tại Điều 168 của Luật Đất đai quy định về thời điểm thực hiện quyền của người sử dụng đất, theo đó trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Căn cứ quy định nêu trên thì người sử dụng đất chỉ được thực hiện quyền thừa kế khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận.

Post a Comment

Previous Post Next Post