Có thể giao đất cho vùng đặc biệt khó khăn mà không qua đấu giá?

Vùng đặc biệt khó khăn không thể có được giao đất mà không qua đấu giá. Việc này đảm bảo sự công bằng và giúp tăng thu nhập cho các địa phương bị đe dọa. Đấu giá đất là quy trình quản lý tài sản công cộng hợp lý và thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và xã hội.

Gia đình tôi có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư. Vậy, tôi có được giao đất ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hay không?

Hình minh họa

Trả lời:

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại Điểm h Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai về việc giao đất không qua đấu giá đất, quy định: "Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở", Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định việc xác định "thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn".

Liên quan đến quy định "vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn", pháp luật chuyên ngành khác hướng dẫn (Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư…).

Đề nghị bạn đọc liên hệ địa phương nơi có đất để giải quyết theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật.

Post a Comment

Previous Post Next Post